Robbinsdale Area Schools

Vaccination Reminder

Dear Robbinsdale Area Schools Families,

We care deeply about the health and safety of our community and continue to recommend
following guidance from the Minnesota Department of Health (MDH). Therefore, our School
Nurses want to remind families that students should continue to receive recommended
vaccinations.

The Minnesota Department of Health and the American Academy of Pediatrics recommended
students who start Kindergarten, 7th grade and 12th grade receive new immunizations. In
accordance with Minnesota Statute, our district requires medical immunization records, a
medical exemption from a licensed healthcare provider or a signed notarized statement for
non-medical exemption.

Skipping vaccines and checkups can be dangerous, putting your student and those around
them at risk of serious diseases and viruses. Pediatricians and other healthcare providers are
seeing patients, with safety measures in place. #CallYourPediatrician for your student’s annual
well-child check-up and/or immunizations; contact your clinic directly to make an appointment.
Please request the clinic fax immunization records to your student's school or bring it to the
school health office.

We understand the impact COVID-19 has had on students and families, and we thank you for
your continued efforts to keep our community safe. Families can access low-cost medical
services here and a MN Department of Health Immunization Record form here.


Estimadas familias de las escuelas del área de Robbinsdale:

Nos preocupamos profundamente por la salud y la seguridad de nuestra comunidad y
continuamos recomendando seguir las instrucciones del Departamento de Salud de Minnesota
(MDH, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, nuestras enfermeras del distrito quieren
recordarles a las familias que los estudiantes deben continuar recibiendo las vacunas
recomendadas antes de que comiencen las clases el próximo otoño.

El Departamento de salud de Minnesota y la Academia americana de pediatría recomendaron
que los estudiantes que comienzan el kínder y los grados 7º y 12º reciban nuevas vacunas. De
acuerdo con el Estatuto de Minnesota, nuestro distrito requiere ya sea los registros médicos de
vacunación, una exención médica de un proveedor de atención médica con licencia o una
declaración notariada firmada para la exención no médica.

Saltarse las vacunas y los chequeos médicos puede ser peligroso, poniendo a su hijo y a
quienes lo rodean en riesgo de contraer enfermedades y virus graves. Los pediatras y otros
proveedores de atención médica están atendiendo pacientes, con medidas de seguridad
establecidas. Por favor contacte a su clínica directamente para hacer una cita para el chequeo
anual y/o las vacunas de su hijo, de acuerdo a la campaña #CallYourPediatrician (#Llame a su
pediatra). Por favor, solicite que la clínica le mande por fax directamente a la escuela de su hijo
los registros de vacunación o preséntenlos en la oficina de salud de la escuela.

Entendemos el impacto que COVID-19 ha tenido en los estudiantes y las familias, y les
agradecemos sus continuos esfuerzos por mantener segura a nuestra comunidad. Las familias
pueden acceder a servicios médicos de bajo costo aquí y al formulario de Registro de
vacunaciones del Departamento de salud de MN en los siguientes enlaces: español o inglés.


Qoysaska Qaaliga ah ee Iskuulada Agagaarka Robbinsdale (Robbinsdale Area Schools),

Waxa aanu aad u tixgelinaa ilaalinta caafimaadka iyo amaanka bulshadayada waxa aana sii
wadnaa ku talinta u hogaansanka habraacyada Waaxda Caafimaadka ee Minnesota [Minnesota
Department of Health (MDH)]. Sidaa wageed, Kalkaaliyeyaasha Iskuuladayadu waxa ay
doonayaan inay xasuusiyaan qoyska in ardaydu ay tahay inay sii wadaan helida talaaladda lagu
taliyey inay helaan ka hor inta aan iskuulka la furin dayrta soo socota.

Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (Minnesota Department of Health) iyo Hay’ada Cudurrada
Caruurta ee Mareykanka (American Academy of Pediatrics) waxa ay ku taliyeen in ardayda
bilaabaysa Uulada (Kindergarten), fasalada 7aad and 12aad lagu dhufto talaalo ccusub. Sida
uu dhigayo Xeerka Minnesota, gudoonkayaga waxbarashaddu waxa uu u baahan yahay
warqadaha talaaladda caafimaadka, ugu saaximid talaaladda caafimaad awgii oo daryeel-bixiye
caafimaad oo sharciyeysan uu soo qoray ama oraah qoraal ah oo saxiix iyo nootaayba leh oo
ku saabsan saamixidaha aan caafimaadka aan ahayn.

Ka boodidda talaaladda iyo baaritaanada waxa ay noqon karaan wax khatar ah, oo ardaygaaga
iyo ciddii ka ag dhowba khatar u gelin karta in cudurro xunxun ama fayrus ay ku dhacaan.
Dhaqaatiirta iyo daryeel-bixiyeyaasha kale waa loogu geyn karaa ilmaha rugahooda cafimaadka
kuwaa oo saxadooda la ilaaliyey. #WacDhaqtarkaagaIlmaha si loo mariyo ilmaha baaritaanada
caafimaad ee sannadlaha ah iyo/ama loogu dhugto talaaladda; toos ula xiriir rugtaadda
caafimaadka si aad balan u qabsato. Fadlan ka codso in rugta caafimaadku ay warqadaha
talaaladda faaksi ugu dirto iskuulka ardaygaaga ama waxa aad keeni kartaa xafiiska
caafimaadka ee iskuulka.

Waa aanu fahamsanahay saameynta cudurkan COVID-19 uu ku yeeshay arydayda iyo
qoysaska, waxaa aana sii wadi doonaa dadaalkayaga ah inaan bulshadayada amaankeeda
ilaalino. Qoysasku waxa ay ka heli karaan adeegyo daryeelo caafimaad ah oo raqiis ah halkan
here waxay kaloo ka heli karaan foomka Talaaladda ee Waaxda Caafimaadka MN (MN
Department of Health Immunization Record) halkan here.
Dhaqtarkii waa diyaar!

Dhaqaatiirta ilmahu waxa ay qaadayaan talaabooyinka ay ku hubinayaan in booqshada
xafiiskoodu ay noqoto mid aad amaan u ah.
Kala soocid waqtiyada iyo goobaha dadka “Buka” iyo kuwa “Fayow”
Telefoon isku xaadirin iyo ku sugin gaariga ah
Fiidyow ku wada hadlid kolka la heli karo
Hadii aad qabto wax walaac ah oo ku saabsan Caafimaadka ilmahaaga, fadlan wac dhaqtarka
ilmahaaga.