Robbinsdale Area Schools

281 Distance Learning School Registration Update and No School Friday

Desplácese hacia abajo para leer en español
Hoos u rog si aad ugu akhriso Soomaali

Dear Robbinsdale Area Schools Families,

In recent days we’ve shared a lot of information with you. I’d like to thank you for your patience as we prepare to shift learning models in the coming weeks. The decisions we’re making are based on a number of factors, including COVID data, staffing needs and from community, regional and county data. 

In our efforts to meet the needs of all families, and in accordance with Governor Tim Walz’s mandate, families have the option to enroll in our 281 Distance Learning School. 

After receiving feedback from families and various subcommittees, the registration deadline for 281 Distance Learning School has been removed - families can now register for this option at any time. However, we would like to request that all interested elementary families commit to the first period (Nov. 9 through Jan. 22) if possible, so we can plan appropriately for staffing, nutrition services and busing considerations. 

To register for 281 Distance Learning School, please complete this form

If you’ve already registered for 281 Distance Learning School and would like to change your registration for your student(s), please complete the elementary form or secondary form.

Our current plan is to transition to an in-person learning model on Nov. 9 for elementary students and secondary center-based special education students. 281 Distance Learning School will also begin on Nov. 9.

As a reminder - there is no school tomorrow, Oct. 9.

We appreciate your patience and flexibility during this time. 

 

Sincerely,

 

Dr. Stephanie Burrage

Interim Superintendent

Robbinsdale Area Schools


8 de octubre de 2020

Estimadas familias de las Escuelas del área de Robbinsdale:

En los últimos días hemos compartido mucha información con ustedes. Me gustaría agradecerles su paciencia mientras nos preparamos para cambiar los modelos de aprendizaje en las próximas semanas. Las decisiones que estamos tomando están basadas en varios  factores, incluyendo los casos de COVID, la necesidad de personal y la información recibida de la comunidad, de la región y del condado. 

En nuestro esfuerzo por satisfacer las necesidades de todas las familias y de acuerdo con el mandato del gobernador Tim Walz, las familias tienen la opción de inscribirse en nuestra Escuela de aprendizaje a distancia 281.  

Después de recibir comentarios de las familias y de varios subcomités, se ha eliminado la fecha límite de inscripción para la Escuela de aprendizaje a distancia 281. Las familias pueden ahora inscribirse en esta opción en cualquier momento. Sin embargo, nos gustaría solicitar que, si es posible, todas las familias de primaria interesadas se comprometan con el primer período (del 9 de noviembre al 22 de enero) para que podamos planear apropiadamente el personal, los servicios de nutrición y las consideraciones de transporte. 

Para inscribirse en la Escuela de aprendizaje a distancia 281, por favor completen este formulario

Si ya se han inscrito en la Escuela de aprendizaje a distancia 281 y desean cambiar la inscripción para su(s) hijo(s), por favor completen el formulario de la escuela primaria o de la  escuela intermedia y preparatoria

Nuestro plan actual es hacer la transición a un modelo de aprendizaje en persona el 9 de noviembre para los estudiantes de primaria y los estudiantes de educación especial de los salones autónomos de las escuelas intermedias y preparatorias. La Escuela de aprendizaje a distancia 281 también comenzará el 9 de noviembre.

Les queremos recordar que no habrá clases el 9 de octubre.

Apreciamos enormemente su paciencia y flexibilidad en estos momentos.
 

Atentamente,

 

Dra. Stephanie Burrage

Superintendenta interina

Escuelas del área de Robbinsdale


Oktoobar 8, 2020

Qoysaska Qaaliga ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale,

Macluumaad badan ayaan idinla wadaagnay maalmihii ugu dambeeyay. Waxaan jecelnahay inaan kaaga mahadceliyo sabirkaaga intaan isku diyaarinayno inaan beddelno hababka waxbarashada toddobaadyada soo socda. Go'aannada aan qaadanno waxay ku salaysan yihiin dhowr arrimood, oo ay ku jiraan xogta COVID, baahiyaha shaqaalaynta, iyo xogta bulshada, ta gobolka iyo degmada.

Iyada oo qayb ka ah dadaalkeena si aan ula kulanno baahiyaha qoysaska oo dhan, iyo sida uu u igmaday Guddoomiyaha Gobolka Tim Walt’s, qoysasku waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay iska diiwaangeliyaan Iskuulkeenna Waxbarashada Fogaanta ee 281.

Ka dib markaan ka helay jawaab celin qoysas kaladuwan iyo guddi hoosaadyo, waqtiga kama dambeysta ah ee diiwaan galinta ee 281 iskuulada Waxbarashada Fogaanta ayaa laga saaray - Qoysasku hadda way iska diiwaan gelin karaan ikhtiyaarkan wakhti kasta. Hase yeeshee, waxaan jeclaan lahayn inaan ka codsanno dhammaan qoysaska dugsiyada hoose ee danaynaya inay u hoggaansamaan muddada ugu horreysa (Noofambar 9 illaa Janaayo 22) haddii ay suurtagal tahay, marka waxaan si ku habboon ugu qorshayn karnaa shaqaalaha, adeegyada u fidiya iyo tixgelinta basaska.

Si aad isugu qorto Iskuulo Waxbarasho Fogaanta 281, fadlan buuxi foomkan

Haddii aad horey uga diiwaangashan tahay Iskuulo Waxbarasho oo Fogaanta 281 oo aad rabto inaad bedesho diiwaangelinta ardaygaaga(daada), fadlan buuxi foomka dugsiga hoose ama foomka dugsiga sare.

Qorshaheenna hadda waa inaan u gudubno qaabka waxbarashada shaqsiyeed Noofambar 9 oo loogu talo galay ardayda dugsiga hoose iyo ardayda dhigata waxbarashada gaarka ah ee ku slaysan xarunta dugsiyada dhexe/sare. Iskuullada Waxbarashada Fogaanta ayaa sidoo kale billaaban doona Nofeembar 9-keeda.

Xusuusin ahaan - dugsi ma jiro berri, Oktoobar 9-keeda.

Waxaan qadarinaynaa dulqaadkaaga iyo dabacsanaantaada waqtigaan.
 

Si daacadnimo ah,

 

Dr. Stephanie Burrage

Kormeeraha Guud ee ku Meel Gaarka ah

Dugsiyada Aagga Robbinsdale